Grundprinciper

Durewallsystemets jiujitsu är uppbyggd kring principer snarare än tekniker eller traditioner. Principerna genomsyrar och vägleder till det självförsvar vi eftersträvar samt styr fokus till hur man utför teknik.

Detta synsätt låter utövaren situationsanpassa och välja ingripandenivå men ändå alltid prestera en effektiv och human jiujitsu.

Systemet vilar på sex grundprinciper och en övergripande huvudprincip.

SJF:s huvudprincip är:

”att med
minsta möjliga kraft,
nå största möjliga effekt,
utan att förorsaka
smärta eller skada”

Försvararen skall med minsta nödvändiga muskelanspänning nå önskad effekt i att skydda sig, frigöra sig eller i nödfall fälla, avvärja och ta kontroll över en angripare.

Självförsvarstekniken skall inte bygga på eller vara beroende av tillfogandet av smärta eller skada.

Självförsvarstekniken skall inte bygga på eller vara beroende av stor muskelstyrka.

Skillnaden mellan smärta och skada är oftast obefintlig i en konfliktsituation. Genom att använda våra grundprinciper kan vi följa huvudprincipens målsättning att utöva ett humant och ”mjukt” försvar, vilket samtidigt är effektivt.

 

SJF:s grundprinciper är:

SKYDD
Att undvika att bil skadad är prioriterat för att kunna fortsätta försvara sig i en våldssituation. Vi skyddar oss före och efter angreppet, är beredda på ett andra angrepp och försätter oss inte i en värre position än utgångsläget. Vi skyddar andra som är utsatta för våld. Vi skyddar kroppen från felaktig belastning.

BALANS
Försvararen skall med minsta nödvändiga muskelanspänning ha full kontroll på sin kropp under hela försvaret samt utnyttja kraften angreppet genom att behålla sin balans samtidigt som angriparen sätts i obalans. Vi strävar efter upprätta ställningar, rätt understödsyta och balans i rörelse/förflyttning.

RÖRELSE
Försvararen skall använda hela sitt rörelsesystem för att skapa lägen som kan utnyttjas i självförsvaret. Att flytta sig undan ett angrepp är många gånger mer effektivt än att ge sig in i närkontakt med angriparen. Med rörelse skapar vi förutsättningar för skydd, balans och effektivt kraftutnyttjande.

BESTÄMDHET
Vi agerar direkt och genomför den teknik vi valt målmedvetet, beslutsamt och med självförtroende. Vi använder hela kroppen koordinerat och avbryter inte ett försvar förens vi uppnått det avsedda målet. Med kroppsspråk, attityd och ordval signalerar vi kontroll utan onödig konfrontation.

MJUKHET
Vi skapar kontroll genom att anamma och överta angreppets rytm och riktning. Vi avleder, går runt eller följer med angreppets energi. Vi flyttar vår egen och angriparens kropp med minsta nödvändiga kraft genom att använda korrekt ergonomi och biomekanik. Vi väljer, anpassar eller byter försvarsteknik efter omständigheter, läge och angreppets art.

HÄNSYN
Vi undviker att utsätta angriparen för skada eller obehag som inte är rationellt och konstruktivt för självförsvarets mål. Vi tar hänsyn till angriparens ålder, kön, fysiska och psykiska status. Vi gör medvetna strategi- och teknikval för att avbryta och kontrollera en våldssituation med minsta möjliga skada på alla inblandade.